Houmt Souk Djerba, Médenine, 突尼斯 Fans: 275 | 时间: 02h31 23/01 UTC+1 | Daytime: 07h17 到 17h39

10 days forecast (3h) 更新: 23h23 UTC | 模式: GFS WAVE 50km GFS 27km | 水: 16°C

周三 22周四 23周五 24周六 25周日 26周一 27周二 28周三 29周四 30周五 31周六 1
19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h
风力中级风中级风中级风中级风中级风弱风弱风微风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风
方向东南偏东东南偏东东南方东南方东南方东南偏南东南偏南东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南偏南南方西南偏南西方西北偏北东方东南偏东东南方北方西北偏北西北偏北西北偏西西北偏西西南偏南西南偏南西南方北方西北偏西西北方西北方西北偏北西北偏北西南偏南北方东北偏北东北偏北西北偏北北方北方东北偏北西北偏北北方西北偏北北方西北偏北西北偏西西北偏西南方西南方西南偏西西方西北偏西西北偏北东北方东北偏东东方东南偏东东南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏东东南偏东东南方南方西南方西南方西南方西南方西南方东南偏南南方西南偏南西南方西方西方西北偏西西北偏西西方
平均水平 (kn)16171414141411911111087552321364523582610593215610139456775333891010457764224346655454214877101086
阵风 (kn)23252019191813111516121097534324755346957116113237712151367889646310121313766775224436765454325989121197
海浪小浪小浪小浪小浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪
方向东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东北偏东东方东方东北偏东东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方北方西北偏北北方北方北方北方北方北方东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北方东方东方东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东南偏南西南偏南西南偏西西南偏西
高度 (m)1.51.41.41.41.31.210.90.80.80.70.70.80.80.80.80.70.60.60.50.60.60.60.60.60.60.60.70.60.50.40.40.40.30.30.40.40.50.50.40.40.40.60.70.8110.80.70.80.90.90.80.70.60.50.40.30.30.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.20.20.20.30.3
周期 (s)7777776666666666666666666777777666666666653444555445555444455554444455554442223
潮汐(米)
天气
温度 (°C)161616151515171716161616151718181716161616171818171817161514151515151414141515151515141413141515151514141415161615151414131515161514141313141516151514141415161717
云 (%)8468601006282754778497836856788310010010010096956776181010376610010010010092941001006131
下雨 (mm/h)0.5

10 days forecast (1h) 更新: 23h23 UTC | 模式: GFS WAVE 50km GFS 27km | 水: 16°C

周三 22周四 23周五 24周六 25周日 26周一 27周二 28周三 29周四 30周五 31周六 1
19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h
风力中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风
方向东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南方东南方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南方东南偏南东南偏南东南偏南南方南方南方南方西南偏南西南偏南西南方西南偏西西方西北偏西西北方西北偏北北方东北偏东东方东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南方东南方东南偏东东北偏北北方西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北方西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西方西南方西南偏南南方南方西南偏南西南偏南西南方西南方西方西北偏北北方西北偏北西北方西北偏西西北偏西西北偏西西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏西西南偏南西南偏南西南偏南西北偏北北方北方东北偏北东北偏北东北方东北方东北偏北东北偏北北方西北偏北西北偏北西北偏北北方北方北方北方北方东北偏北东北偏北北方西北偏北西北偏北西北偏北北方北方北方西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北北方北方北方西北偏北西北偏北西北方西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西方西南偏南南方南方西南偏南西南方西南方西南方西南偏西西南偏西西方西方西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北方西北偏北北方东北偏北东北方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南方东南偏南东南偏南南方南方西南偏南西南方西南方西南方西南方西南偏南西南偏南西南方西南方西南方西南方西南偏西西南偏西西南方西南偏南南方东南偏南东南偏南南方南方西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南方西南方西南偏西西南偏西西方西方西方西方西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西方西方西南偏西西南偏西
平均水平 (kn)161718171615141313141414141414141312111099101111121111111010998887765555432223332211123456554455432223345688632236810109656898531121112456667910121313121197544455666777777654433333234689999910111110854345677777766654322112234443334456666665555444445544322111234678887777891010101098877665
阵风 (kn)23242525242220201919191919191818161513121111121315161616151312111010999887765433334443322234567665555543334556899865567911119767911963222223467777910121314151514131086677888888899876544566543581011121212131314131311976666667777777654322223444443334567776666655444555443332223456899988991011121212111010988777
海浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪
方向东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东方东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东北偏东东北偏北北方西北偏北西北偏北西北偏北北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北方东北方东北偏东东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东南方东南偏南南方西南偏南西南偏南西南方西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西方西北偏北
高度 (m)1.51.51.51.41.41.41.41.41.41.41.31.31.31.21.21.21.11.1110.90.90.90.90.80.80.80.80.80.80.70.70.70.70.70.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.70.70.70.70.70.60.60.60.60.60.50.50.50.50.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.70.70.60.60.60.60.50.50.50.50.40.40.40.40.40.40.40.30.30.30.30.30.30.30.30.40.40.40.40.40.40.50.50.50.50.40.40.40.40.40.40.40.40.40.50.50.60.60.60.70.70.80.80.90.911110.90.90.80.80.70.70.70.80.80.90.90.90.90.90.90.90.80.80.80.70.70.70.60.60.60.50.50.40.40.40.30.30.30.30.30.30.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.20.20.20.20.20.20.20.30.30.30.30.20.1
周期 (s)777777777777777776666666666666666666666666666666666666666666666666666666677777777777777777776666666666666666666666666666665544333444444455555555544444445555555555544444444444445555555555554444444444444444555555555554444455443222222233321
潮汐(米)
天气
温度 (°C)161616161616161515151515151515151616171717171716161616161616161616161515151616171718181818181717171717161616161616161616161616171718181818181817171717181818171716161515151414141415151515151515151515151514141414141414141515151515151515151515151515151514141414141414131414141515151515151515151515151515141414141414141414151516161616161515151515151414141414141313131414151515151616161515151514141414141413131313131313141515151516161615151515151514141414141414141415151616161717171717171717
云 (%)4787644224968706360718810098846238154813202736455463727780828489949795898378736862575662707881818388951001001001009999100100100100989796989995857367717776603818991085510182737465566799110010010010099991001001001009794929192949698100100100100907561504031198
下雨 (mm/h)0.30.40.50.4

浪潮从Hawmat As Suq 来(距2.7 Houmt Souk公里)

冲浪点的潮汐预测不提供任何担保。请不要使用于导航或危险的活动。 更多