Yacht Club 巴林 Fans: 180 | 时间: 15h08 19/10 UTC+3 | Daytime: 05h37 到 17h07

10 days forecast (3h) 更新: 11h29 UTC | 模式: GFS WAVE 50km GFS 27km | 水: 32°C

周六 19周日 20周一 21周二 22周三 23周四 24周五 25周六 26周日 27周一 28周二 29
09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h
风力微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风微风微风微风微风微风微风弱风弱风微风微风微风微风微风微风弱风弱风微风微风微风微风微风微风弱风弱风微风微风微风微风
方向西方西南偏南东南方东北方东方东南方南方西南方南方南方东方东北偏东东南偏东东南方南方南方南方东南方东北偏北东北方东北偏东东方东南偏南南方西南方西南偏西东北方东北偏东东南偏东东南方东南偏南南方西南方东方东北方东方东南偏东东南方东南方南方西南偏南南方东北偏北东北偏东东方东南偏东东南偏东南方南方南方东北方东北偏东东方东南偏东东南偏东东南方南方南方东北偏东东方东南偏东东南偏东东南偏南东南偏南南方南方东北方东方东方东南方东南偏南东南偏南南方南方东北方东北偏东东方东南偏东东南方西南偏西西北偏西
平均水平 (kn)3317756457111954653610868871811987871810108667461099789571312119109681413111010728131310111086612129865
阵风 (kn)44387675573121054653611107998481210888738121096765611101088968151412101197817151313138481516121312986151411885
海浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪
方向北方北方北方东北方东北偏东东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北偏东东北偏东东北偏东东方东南偏南东南偏南东南偏南东北方东北方东北方东北方南方南方南方东北方东北方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东南偏南东南偏南东南偏南东北偏东东北偏东东方东方东方东南方东南方东南方东北偏东东方东方东方东方东方东方东方东方东方东南偏东东南偏东东南方东南方东南方东南方东方东方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东方东方东方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东方东方东方东方东方东方
高度 (m)0000.10.10.10.10000.20.20.20.10.10.10.10.10.20.20.20.10.20.10.10.10.20.20.20.10.10.10.10.10.20.30.20.20.20.20.10.10.20.30.30.20.20.10.10.10.20.30.30.30.20.10.10.10.30.40.30.30.20.10.10.20.30.30.30.20.20.10.10.10.20.20.20.1
周期 (s)222222222222222222212222222222222222233333332333333323333332233333322222
潮汐(米)
天气
温度 (°C)303131313030303030313131303029293030313030303030303131303030292930303130303030303030313030302929293031303029292929303130303029293030313030303029293031303030292929
云 (%)29356633
下雨 (mm/h)

10 days forecast (1h) 更新: 11h29 UTC | 模式: GFS WAVE 50km GFS 27km | 水: 32°C

周六 19周日 20周一 21周二 22周三 23周四 24周五 25周六 26周日 27周一 28周二 29
09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h
风力微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风中级风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风
方向西方西南偏西西南方西南偏南南方东南偏南东南方东方东北方东北方东北方东北偏东东方东南偏东东南方东南方东南偏南南方南方西南偏南西南方西南方西南方西南偏南南方南方南方南方东南偏南东南偏东东方东方东北偏东东北偏东东方东方东南偏东东南偏东东南方东南方东南偏南东南偏南南方南方南方南方南方南方南方南方东南偏南东南方东南偏东东北偏东东北偏北东北偏北东北方东北方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东南偏东东南方东南偏南南方南方南方西南偏南西南偏南西南方西南方西南方西南偏西西方东北偏北东北方东北方东北偏东东北偏东东方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南方东南偏南东南偏南南方南方南方西南偏南西南方西南方西南偏南东南方东方东方东北偏东东北方东北方东北偏东东方东方东南偏东东南偏东东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南偏南南方南方南方西南偏南西南偏南南方南方南方南方东北偏北东北偏北东北偏北东北方东北偏东东方东方东方东方东方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南偏南南方南方南方南方南方南方南方东南偏南东方东北方东北方东北偏东东北偏东东方东方东方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南方东南方东南偏南东南偏南南方南方南方南方东南偏南东方东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方南方南方南方东南偏南东北偏东东北方东北偏东东北偏东东方东方东方东方东南偏东东南偏东东南方东南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方南方南方南方南方东南偏南东北方东北方东北方东北方东北偏东东方东方东方东方东方东南偏东东南偏东东南方东南方南方西南偏南西南偏西西南偏西西方西北偏西西北方西北方
平均水平 (kn)3343211357877655666554445777521481111109765444456665433346891010987667889988875213681011111010998887777888752135810101010101099877666677765445689101010999988778899986556791213131312121111109999109998766681013141514131211111010101111101087532368101113131413121110101011111010988776556810121313121110988877665544
阵风 (kn)445443346888766667765544567753359121211108654344666654333468101112111087778999999865456810111212111010988888888875334681011121211101099876667776655556810111211101010109988889998766681013151515141313121111101011111110998766811141718171514131312131313131312108644468111315161716141312121313131212119988876691215161514131211109888876543
海浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪
方向北方北方北方北方北方北方北方北方北方东北方东北方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东南偏东东南方东南偏南南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南方东北偏东东北方东北方东北方东北方东北偏东东北偏东东北方东北方东北方东北方东方东南偏南南方南方南方南方南方南方南方南方东北方东北方东北方东北方东北方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南方东方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东方东方东方东方东方东方东南偏东东南方东南方东南偏南东南方东南方东南方东南方东南方东南偏东东方东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南偏东东方东方东方东方东方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南方东南偏东东南偏东东南偏东东方东方东方东方东方东方东方东方东方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东南偏东东南偏东东方东北偏东东北偏北
高度 (m)000000000.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1000000000.10.10.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.30.30.30.30.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.20.20.30.30.30.30.30.30.30.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.100.10.10.20.20.30.30.30.30.30.30.30.30.30.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.20.30.30.30.40.40.30.30.30.30.30.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.20.20.20.20.30.30.30.30.30.30.30.30.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10
周期 (s)1122222222222222222222222222222222222222222222222222222222221222222222222222222222222222222232222222222222222222223333333333333333332222233333333333333333332222333333333333333332222222333333333333333332222222222222222
潮汐(米)
天气
温度 (°C)303030313131313131313130303030303030303030303030303030313131313131313030303030303030292929293030303030303131313131303030303030303030303030303030303131313131313131303030303030303030292929293030303030303031313131303030303030303030303030303030303030303030313030303030303030302929292929292929293030303031313131303030302929292929292929292929293030303031313131303030303030302929292929292929303030303031313131303030303030303030303029292929293030303131313130302930303030303029292929292929292929
云 (%)92129313135465966624933197
下雨 (mm/h)

浪潮从Mina Salman, Bahrain 来(距14 Yacht Club公里)

冲浪点的潮汐预测不提供任何担保。请不要使用于导航或危险的活动。 更多