Ashkelon 以色列 Fans: 122 | 时间: 19h19 18/11 UTC+2 | Daytime: 06h11 到 16h42

10 days forecast (3h) 更新: 11h25 UTC | 模式: GFS WAVE 50km GFS 27km | 水: 27°C

周一 18周二 19周三 20周四 21周五 22周六 23周日 24周一 25周二 26周三 27周四 28
08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h
风力弱风微风微风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风
方向东方东方东方东南偏东东方东方东南偏东东方东方东北方西北偏北东北偏东东方东北方东方东南偏南西南偏南西北偏西西北偏北北方东方东南方东方东北偏东南方西南偏西西北方北方东北偏东东北偏北东北方东北偏东东方北方西北方北方东方东方东方东南偏东东南方西南偏西西北方西北偏北东北偏北东南偏东东方东方东南偏南西北偏西西北方西北方西北偏北西南方西南偏南南方南方南方西北偏西北方东方东南方东南偏南东南偏南东南方东方东南方南方东南方东南偏南东南方东南偏南东南方东北偏东西北偏北北方东北偏北东北偏东东方东方东南偏东
平均水平 (kn)10109101296641487544246653312467756443683324426645442366414663656888871378897628987655
阵风 (kn)151091519151110746119555445754323467867543794433546854442357535664657912128815910101297371198767
海浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪
方向东北偏东东北偏东东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东北偏东东北偏东东北方东北方东北方东北方东北方东方西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西北方北方北方西北偏北北方北方西北偏北北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方东北偏北东北偏北北方北方北方北方北方北方北方东北偏北北方
高度 (m)1.10.90.70.60.70.70.70.80.80.60.50.40.50.50.50.50.40.40.30.30.40.40.40.40.40.30.20.20.30.30.30.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.20.30.30.30.30.30.30.30.30.40.40.40.30.30.30.30.30.40.40.40.40.40.30.30.30.30.30.30.20.20.20.20.20.30.30.3
周期 (s)5544444444433333333233333777777666666666333223355555544444443334444423444444423
潮汐(米)
天气
温度 (°C)192223212019181818212222201918181921212120191818192121202019181719202120191918171920202019181817182020201919181818202120191919191916191918181817182021202019191819
云 (%)462632341518624549253184911009442216682513222023127889966313635175757731001009866485816102613122736
下雨 (mm/h)0.51

10 days forecast (1h) 更新: 11h25 UTC | 模式: GFS WAVE 50km GFS 27km | 水: 27°C

周一 18周二 19周三 20周四 21周五 22周六 23周日 24周一 25周二 26周三 27周四 28
08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h
风力弱风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风
方向东方东方东方东方东方东方东方东方东方东南偏东东南偏东东方东方东方东方东方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东方东方东方东方东方东北偏东东北偏东东北方东北偏北西北偏北西北偏北北方东北方东北偏东东方东方东方东北偏东东北偏东东北方东北偏东东北偏东东方东南偏东东南方东南偏南南方南方西南偏南西南方西方西北偏西西北方西北方西北偏北西北偏北西北偏北北方东北偏北东北方东方东方东南偏东东南方东南方东南偏东东方东方东北偏东东北偏东东方东南偏南南方西南偏南西南方西南偏西西方西北偏西西北方西北方西北偏北北方东北偏北东北方东北偏东东北方东北方东北偏北东北偏北东北方东北方东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东北偏东东北偏北北方西北偏北西北偏北西北方西北偏北西北偏北北方东北偏北东北偏东东方东方东方东方东方东方东方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南偏南西南方西南偏西西方西北偏西西北方西北方西北偏北西北偏北北方北方东北偏北东北方东方东南偏东东南偏东东南偏东东方东方东方东方东南偏东东南方东南偏南南方西方西北偏西西北偏西西北方西北方西北方西北方西北方西北偏北西北偏北西北偏北西北方西南偏西西南方西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南南方南方南方南方南方南方南方西南方西南偏西西北偏西西北方西北偏北北方东北偏北东北偏东东方东南偏东东南偏东东南方东南方东南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南方东南方东南偏东东方东方东方东南偏东东南方东南偏南南方南方南方东南偏南东南方东南方东南方东南偏南东南偏南东南偏南东南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南方东南方东南偏东东方东北偏东东北方北方西北偏北西北偏北西北偏北北方北方北方东北偏北东北偏北东北方东北偏东东北偏东东方东方东方东方东方东方东南偏东东南偏东东南偏东东南方
平均水平 (kn)1010101099999101112121210987666665432112467898765544444432233456666665543333322111223456677777765556655444443345688865333332223455433235677655444544444433222345677665432123456677654346665555677888888888876791213121077888889999877764223681010998888776665555555
阵风 (kn)1513111098910121517181918171513121110101098764445681011111097655555554444444556777654443333222233344566778887666776555544334578998644444333334455445667887655444444443222234456777654434455667766544566555678991011121212121110877811141514119891010101011111211109987643457910111110998887766666788
海浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪
方向东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东方东方东方东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东方东方东方东方东方东北偏东东北偏东东方东方东北偏东东北偏东东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北偏北东北偏北东北方东北方东北偏东东方东北偏东西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北方西北偏北北方北方北方北方北方北方北方北方北方西北偏北西北偏北北方北方北方北方北方北方西北偏北西北偏北北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方东北偏北东北偏北东北偏北北方北方北方
高度 (m)1.1110.90.80.80.70.60.60.60.60.60.70.70.70.70.70.70.70.70.70.80.80.80.80.70.70.60.60.50.50.40.40.40.40.40.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.40.40.40.40.40.40.30.30.30.20.20.30.30.30.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.30.30.30.30.20.20.20.20.20.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.20.20.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.30.30.30.30.30.30.30.20.1
周期 (s)544555444444444444444444444444443333333333333333333333332222333333333332346787777777777777777666666666666666666666666654323333322222233333344555555555555555554444444444444444444433333333333444444433444433222333444444444444444444433233321
潮汐(米)
天气
温度 (°C)192021222323232322212120202020191919181818181818181920212122222222222120201919191818181818181819192021212121212121212120202020191919181818181819192021212122212121202020201919191919181817171718191920202121212121202019191818191818181817171818191920202020202020202020191919181818181817171718181919202020202020202019191919191919181818181818181920202121212120201919191919191919191919192020191817161718191919191818181818181818181817171718181920202121212120202020202019191919191818181818192020
云 (%)2138464334262427323536342922151111183452626153454548494536251466163151708490919193961001001009480614228202132486682898259305913131047162223212022242316912315678888989919596907963442613766612263534271791739576260575864738494100100100100100100989078665649485359584831168610162326251913847121722273033363841
下雨 (mm/h)0.30.50.8110.70.3

浪潮从Tel Aviv-Yafo 来(距45.2 Ashkelon公里)

冲浪点的潮汐预测不提供任何担保。请不要使用于导航或危险的活动。 更多