Amwaj Island 巴林 Fans: 173 | 时间: 01h28 22/09 UTC+3 | Daytime: 05h24 到 17h36

10 days forecast (3h) 更新: 17h25 UTC | 模式: GFS 27km GFS WAVE 50km | 水: 33°C

周六 21周日 22周一 23周二 24周三 25周四 26周五 27周六 28周日 29周一 30周二 1
15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h
风力微风弱风微风微风微风微风微风微风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风微风微风微风微风微风微风
方向东南偏南东方东南方东南偏南东南偏东东南偏东东南方东方东北方东方东方东方东南方东南偏南西南偏南北方东北方东北方东方东南偏南西南方西南方西南方西北方东北偏北东北方东北方西南偏南西南偏西西方西方西北偏北东北偏东东北偏东东南偏东南方东南方东南方东南偏南东南偏东东北偏东东方东方东南方东方东南偏南南方东南方东北偏北东方东南偏东西南方西方西北偏西西北方西北偏北东北偏北东北偏北西北偏西西方西北偏西西北偏西西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北方西北偏西西北方西北方北方东北偏北东方东南方南方西南偏南东南偏东东南方东方东方
平均水平 (kn)5128454831311107431366658662663467755566178410108426469964687752379121112131156101087791298810510
阵风 (kn)61310555831413128533367758784674567766667279511119436551010747988634810141416181577121110891013119912510
海浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪
方向西北方东方东方东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南方东南偏东东方东方东方东方东方东方东方东方东北偏东东方东方东方东南偏东西南方西南方西南方东北偏北东北方东北方东北方东北方东北方东方东方东方东方东方东方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东方东北偏东东方东方东方西方西方西北偏西西北方西北偏北西北偏北北方北方西北方西北方西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北北方东北方东北偏东东北偏东东方东方东方
高度 (m)0.10.20.30.30.20.20.20.20.30.40.40.30.30.20.20.10.10.20.20.20.10.10.20.10.10.20.10.10.10.1000.20.30.30.20.30.50.40.40.50.50.40.30.20.20.10.10.20.20.20.10.10.20.20.20.20.10.10.10.20.30.30.30.30.20.20.20.10.10.10.10.20.20.20.20.20.2
周期 (s)3222333223333333323332222222222333333434333333233322222222223333444443333333
潮汐(米)
天气
温度 (°C)353434333333323333323233333333333333333332313333343333323232333333333332323231323232323232323232333232323231323132323233333233333333343533333333333232323232313132
云 (%)83581250254557342513134451147
下雨 (mm/h)

10 days forecast (1h) 更新: 17h25 UTC | 模式: GFS 27km GFS WAVE 50km | 水: 33°C

周六 21周日 22周一 23周二 24周三 25周四 26周五 27周六 28周日 29周一 30周二 1
15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h
风力微风微风微风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风
方向东南偏南东南方东南偏东东方东方东南偏东东南方东南方东南偏南东南偏南东南偏南东南方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南方东南方东南方东南偏东东方东北偏东东北偏东东北方东北偏东东北偏东东方东方东方东方东方东方东方东南偏东东南偏东东南方东南方东南偏南东南偏南南方西南偏南西南偏南西南偏西西北偏北北方东北偏北东北偏北东北方东北方东北方东北方东北偏东东北偏东东方东南偏东东南方东南偏南南方西南偏南西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南偏西西北偏西西北方西北偏北北方东北偏北东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北偏东南方西南偏南西南方西南方西南偏西西方西方西方西方西方西方西北偏西西北方西北偏北北方东北方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东南偏东东南方东南偏南南方南方东南偏南东南方东南方东南偏东东南方东南方东南偏南东南偏南东南方东南方东南偏东东方东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东方东方东南偏东东南偏东东南方东南偏东东方东方东方东南方东南偏南东南偏南南方南方南方东南偏南东南方东南偏东东北方东北偏北东北方东北偏东东方东方东南偏东东南偏东东南方西南偏南西南方西南偏西西南偏西西方西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北方西北方西北方西北偏北西北偏北北方东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北北方西北方西北偏西西方西方西方西方西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北方西北方西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北方西北方西北方西北偏西西北偏西西北偏西西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北偏北北方北方东北偏北东北偏北东北方东北偏东东方东方东南偏东东南方东南方东南偏南南方西南偏南西南偏南西南偏南南方东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南方东南方东南偏东东方东北偏东东北偏东东方东方东方
平均水平 (kn)58101211108754455444678643591313121110101098765443322122345666677665557887666653234666654334455666777766555555555667652125789865468101111101098754322456654446789109987654445678888777776543223356788910111212111111121212131313121197555679101111101098887777789101112111098888889101097557101214
阵风 (kn)691213131110865555545788643611141514131312121110876543333333345677778765567887778865445677765444556677777776666666666677753235799975568111212111110986433346666545578101011109876545678999887887765433345789910111314141414141516171818181715129766791012121211111010988889991011121313121110109999101112107568101314
海浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪
方向西北方北方东北偏东东方东方东方东方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南偏东东南偏东东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东方东方东方东方东方东南偏东东南偏东东南偏南西南偏南西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南偏西东北偏北东北偏北东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北偏东东北偏东东方东北偏东西北偏西东北方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东方东方东方东方东方西南偏西西方西方西方西方西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北方西北方西北方西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北北方北方北方北方西北偏北西北方西北方西北方西北方西北方西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北北方东北偏北东北方东北方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东方东方东方东方东方东方东北偏东东北偏北
高度 (m)0.10.10.10.20.20.20.30.30.30.30.30.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.30.30.30.40.40.40.40.40.30.30.30.30.30.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.20.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1000000000.20.20.30.30.30.30.30.30.20.20.20.30.30.30.40.40.50.50.40.40.40.40.40.50.50.50.50.50.50.50.40.40.40.30.30.30.30.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.20.20.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.30.30.20.20.1
周期 (s)33222222222333333332222222333333333333333333333332222233333333322222222222222222222222221233333333333333333344433333443333333333333333333223333333322222222222222222222222222222233333333333334444444444444443333333333333333333321
潮汐(米)
天气
温度 (°C)353434343434343333333333333333333332323333333333333333323232323333333333333333333333333333333333333333333333333333333232323131313232333333333434343333333333333333323232323232323232333333333333333333333333333332323232323232323231313132323232323232323232323232323232323232323232323232323333333333323232323232323232323131313132323131313232323232323232323233333333333332323333333333333333333333333334343435353434333333333333333333333333333332323232323232323232323232323131313131313132323232
云 (%)29608388785835144122641504838251454445420425756463428262523181375132334445255514026148775
下雨 (mm/h)

浪潮从Mina Salman, Bahrain 来(距10.4 Amwaj Island公里)

冲浪点的潮汐预测不提供任何担保。请不要使用于导航或危险的活动。 更多