Dolphinarium Beach 以色列 Fans: 57 | 时间: 18h41 18/11 UTC+2 | Daytime: 06h11 到 16h40

10 days forecast (3h) 更新: 11h25 UTC | 模式: GFS WAVE 50km GFS 27km | 水: 28°C

周一 18周二 19周三 20周四 21周五 22周六 23周日 24周一 25周二 26周三 27周四 28
08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h
风力弱风中级风弱风弱风中级风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风
方向东方东方东南偏东东方东方东北偏东东方东方东方东南偏东东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东方东方北方西北偏北东北偏东东北方东北偏东东北偏东东北偏北东南方西南方西北方北方东北方东北偏北东北方东北方东北偏东西北偏北西北方西北偏北东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东西北偏北西北偏西西北方东北偏北东南偏东东北偏东东方东方西方西方西北偏西东南偏东东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南西南偏南西北偏西西北偏北东方东方东北偏东东北偏东北方东北偏北东南方西南偏南东南偏东东南偏东东方东方东方西北方西北方西北偏北东北偏北东北偏东东北偏东东方东方
平均水平 (kn)1016151213121010810999875425475422247765544893323437635331466264554645611281257434428796798
阵风 (kn)181916192119181715129131310874356965333388776448104434447745443467465664546833591679544416810791112
海浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪
方向东北偏东东北偏东东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东北偏东东北偏东东北方东北方东北方东北方东北偏北东北偏东西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西北方北方北方西北偏北北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方东北偏北东北偏北北方北方北方北方北方北方北方东北偏北北方
高度 (m)1.10.90.70.60.70.70.70.80.80.70.50.40.50.50.50.40.40.40.30.30.40.40.40.40.40.30.20.20.30.30.30.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.20.30.30.30.30.30.30.30.30.40.40.40.30.30.30.30.30.40.40.40.40.40.30.30.30.30.30.30.30.30.20.20.20.30.30.3
周期 (s)5544444444433333333233343777777666666555333223355555444444443333333433344444423
潮汐(米)
天气
温度 (°C)192222212019181718222321201817171821232220191817192121202019181719212120181817171820212019181817182020201918181718202120191919191918191818181818192121202019191819
云 (%)9496100794936432729100100989744337479231310235465449898867334182115595963100100100948577846118994258
下雨 (mm/h)0.30.80.3

10 days forecast (1h) 更新: 11h25 UTC | 模式: GFS WAVE 50km GFS 27km | 水: 28°C

周一 18周二 19周三 20周四 21周五 22周六 23周日 24周一 25周二 26周三 27周四 28
08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h
风力弱风弱风中级风中级风中级风中级风弱风弱风弱风弱风中级风中级风中级风中级风中级风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风
方向东方东方东方东方东南偏东东南偏东东南偏东东方东方东方东方东方东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东南偏东东南偏东东方东方东方东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东南偏东东方东北偏东东北偏北北方西北偏北西北偏北西北偏北北方东北方东北偏东东北偏东东北偏东东北方东北方东北方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北方东北方东北偏北东北方东方东南方东南偏南西南偏南西南方西南偏西西北偏西西北方西北偏北北方北方东北偏北东北偏北东北方东北方东北偏北东北偏北东北偏北东北方东北方东北方东北方东北方东北偏东东北偏东东北偏东东北方北方西北偏北西北方西北方西北方西北偏北西北偏北西北偏北东北偏北东方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东方北方西北偏北西北方西北方西北偏西西北偏西西北方西北方西北偏北北方东北偏北东北偏东东方东南偏东东方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东方东方西方西方西方西方西方西北偏西西北偏西西北偏西西北方东方东南偏东东南偏东东南方东南偏南南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方西南偏南西南偏南西南方西方西北偏西西北方西北方西北偏北东北偏北东北偏东东方东方东方东方东方东方东北偏东东北偏东东方东北偏东东北方东北偏北北方北方北方东北偏北东北方东南偏东东南方东南偏南西南偏南西南偏南西南偏南东南方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东方东方东方东方东方东方东方东方东北方北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北偏北北方北方东北偏北东北方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东方东南偏东东南偏东
平均水平 (kn)101315161716151413121212131312121111101010109989101010109999999888777665544322245544567765444432212222334567777766555555444444578999743223332333444333467876543345543343211134566666432356654445565544566654445676521-00111246811121297556775433333444432236888789987666789998877
阵风 (kn)1819191918171617181920212121201919181818181717161514131211109101113131313121110109887765443345566679997655544333333332346889887777776655444457810111086433443333444444456788765445554444433334455667764445676555667665445555455688875322344567912151614107689875444444454321246788910109877891011111212121313
海浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪
方向东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东方东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东方东方东方东方东方东北偏东东北偏东东方东方东北偏东东北偏东东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北偏北东北偏北东北偏北东北方东北偏东东北偏东东北偏东西北偏西西北偏西西方西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北方西北偏北北方北方北方北方北方北方北方北方西北偏北西北偏北北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方东北偏北东北偏北东北偏北北方北方北方
高度 (m)1.1110.90.90.80.70.70.60.60.60.70.70.70.70.70.70.70.70.70.80.80.80.80.80.70.70.70.60.60.50.50.40.40.40.50.50.50.50.50.50.50.50.50.40.40.40.40.40.40.40.40.30.30.30.20.20.30.30.30.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.30.30.30.30.20.20.20.20.20.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.20.20.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.30.30.30.30.30.30.30.20.1
周期 (s)555555444444444444444444444444443333333333333333333333332222333333334443356787777777777777777666666666666666665555555543323333332222233333344555555555555555444444444444444444444433333333333333333333344433322333344444444444444444433233321
潮汐(米)
天气
温度 (°C)192021222222222221212020201919191818181817171717181921222323232322212120201919181818171717171717181920212222232222222121202019191919181818171818192021212222212121202020201919191818181717171718191920212121212121201919181818181818171717171718181920202121212020202020191918181818181717171718181920202020202020202019191918181818181717171718181920202121212120202019191919191919191818191919191918181819191919181818181818181818181818181818191920212121212121202020201919191919191918181818191920
云 (%)3972941009996969910097897969584942373638424341352716741329548010010010010097969810010097826244322933455974838679624123151313131210651423344454626765564544588098100100989389868481736147342622181267152122201584184159666559565763758910010010010099100100999794918885817877798384817361453018121097491931424954586166
下雨 (mm/h)0.30.50.70.80.60.40.3

浪潮从Tel Aviv-Yafo 来(距3.5 Dolphinarium Beach公里)

冲浪点的潮汐预测不提供任何担保。请不要使用于导航或危险的活动。 更多