Malloula Jendouba, 突尼斯 Fans: 242 | 时间: 03h18 23/01 UTC+1 | Daytime: 07h32 到 17h41

10 days forecast (3h) 更新: 23h23 UTC | 模式: GFS 27km GFS WAVE 50km | 水: 16°C

周三 22周四 23周五 24周六 25周日 26周一 27周二 28周三 29周四 30周五 31周六 1
19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h
风力弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风微风弱风中级风中级风中级风中级风中级风中级风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风中级风弱风弱风微风
方向东南偏东东南方东南方东南偏东东南方东南方东南偏东东南偏东东南偏南西南方东南偏南西南方东南偏南西南方西北偏北东北偏北东南方东南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东北偏北东北方东南方东南偏南南方南方西南方西南偏西西南偏西西方西方西南偏西西南偏西西南偏西西北偏西西方西方西北偏西西北偏西西方西南偏西西南方西南方西南偏西西北偏西西北偏西西南偏西西南方西南方西南方西南方西南偏西西方西方西方西南方西南方西南方西南偏南西方西北偏北东北方东方东南方西南偏南西南偏南西南偏南西南方西北偏西西北偏西西南方西南方西南方西南方西南偏西西南偏西西方西北偏西西方
平均水平 (kn)9856686677224133445432145645510910141414141415141210876656435766776577642454433334367910111313108
阵风 (kn)22211776101098833422344554334575661515171921222119191714141298768556877910878774335444433547912141521181510
海浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪
方向东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北方东北方东北方北方北方北方东南偏东东南偏东东南方北方北方北方东北偏东北方北方西南方西南方西南偏西西南偏西西北偏西西北偏西西方西北偏西西北偏西西北方西北方西北方西北方西北偏北西北偏北西北偏北北方东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北北方北方北方北方东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北方东北方东北方东北方东北偏北东北偏北北方西北偏北西方西方西方西方西方西方西北偏北西北偏北西北偏北西南偏西西南偏西西方
高度 (m)0.80.90.80.70.50.50.40.30.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.30.30.40.40.40.40.30.40.50.60.70.80.80.80.70.70.60.50.50.40.30.30.30.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.100000000000.10.10.10.10.10.1
周期 (s)444443337777555333222777277233334333444444455555544444444444444555122
天气
温度 (°C)141314121114181915131212111415151313131212151817141515141414131413131212131314141212111010121313111110101013141312111111111314141212121111141515131312121214151514
云 (%)3320689941009948731001001009910010087936433102554505915161267185100100991007745271332
下雨 (mm/h)0.70.30.40.30.30.3

10 days forecast (1h) 更新: 23h23 UTC | 模式: GFS 27km GFS WAVE 50km | 水: 16°C

周三 22周四 23周五 24周六 25周日 26周一 27周二 28周三 29周四 30周五 31周六 1
19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h
风力弱风弱风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风微风微风弱风弱风弱风弱风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风弱风弱风中级风中级风中级风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风
方向东南偏东东南偏东东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南偏东东南偏东东南方东南方东南方东南方东南方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南方东南偏南南方西南偏南西南方西南偏南南方东南偏南南方西南偏南西南方西南偏南南方东南偏南东南偏南西南偏南西南方西南偏西西北方西北偏北北方东北偏北东北偏北东北偏东东南偏东东南方东南方东南方东南方东南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏东东北方东北偏北东北偏北东北偏北东北方东北偏东东南偏东东南方东南偏南东南偏南东南偏南南方南方南方南方南方南方西南偏南西南偏南西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西方西方西方西方西方西方西方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西方西方西北偏西西方西方西方西方西方西方西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西方西方西方西方西南偏西西南偏西西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南偏西西南偏西西方西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西方西南偏西西南偏西西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南偏西西南偏西西南偏西西方西方西方西方西方西方西方西方西南偏西西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南偏南西南偏南西南方西南偏西西方西北偏西西北方西北偏北北方东北偏北东北方东北方东方东方东南偏东东南方东南方东南偏南南方西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南方西南方西南偏西西北偏西西北偏西西北方西北偏西西北偏西西方西南偏西西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西方西方西方西方西方西北偏西西方西方西方西方西南偏西
平均水平 (kn)99987655666667888766666677775422223443211233333444444555544333322112344455666544555556810101099910111314141414141414141414141414141415141414131312111110109888777666655566654433344566776666666777777665566777766665432233455554444444333333322334444345667789910101010111111121313131312111098887
阵风 (kn)2222222120191713107556781010101010998888886432233444322223334444445555554443333334444556776555665569121516151515161718191920212121222221212120191919191918181716151414141414131211109988777666778765555556678877777889991099887777888777765443322345555444444444433333345554456778910111213141414141517202121201817161514121086
海浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪
方向东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南偏东东方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北偏北东北偏北北方北方北方北方北方北方北方东北偏北东方东南偏东东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南方东南方东南偏东东北偏北北方北方北方北方北方北方北方东北偏北东北方东北偏东东北方东北偏北北方北方北方北方西北偏北西南偏西西南方西南方西南方西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西方西方西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西方西方西方西方西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北北方北方东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北北方北方北方西北偏北西北偏北西北方西北偏西西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西北偏西西北方西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北方西方西南偏西西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西方西北偏西西北偏北
高度 (m)0.80.80.90.90.90.90.80.80.70.70.60.50.50.50.50.50.40.40.40.30.30.30.30.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.20.20.20.20.20.30.30.30.30.30.30.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.30.30.40.40.40.40.50.50.50.50.60.60.70.70.70.70.80.80.80.80.80.80.80.80.80.70.70.70.70.70.60.60.60.60.50.50.50.50.40.40.40.40.30.30.30.30.30.30.30.30.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1000000000000000000000000000000000.10.10.10.100.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10
周期 (s)44444444444443333333334677777777776554455554433333333222221123577777775323578875422233333333334444333333334444444444444444444444455555555555555555544444444444444444444444444444444444444445445554211122221
天气
温度 (°C)141313131313141313121211111213141617181919191716151413131313121212121111111213141515151515151413131313131313131212121212121314151617181817171615141414151515151514141414141515141413131314141414131313131212121212121213131313131314141414141313121212121212111111101010101112121313131313131212111111111110101010101010101112131314141414131313121212111111111111111110111112131414141414141312121212121212121212111111111213141515151515151414131313131313121212121212121314141515151515151514141313
云 (%)1124333428201254762962891009994939510010010099826148485973859510010010010010010010010099999999100100100100959087899393877664534333231510111625354654595850351854912141516161615141210864224971828485899510010010010099989910010010095877766554538322722181381226322612
下雨 (mm/h)0.30.50.70.60.40.30.30.40.40.40.30.30.30.30.30.30.3