Courtown Wexford, 爱尔兰 Fans: 20 | 时间: 03h36 15/08 UTC+1 | Daytime: 06h07 到 20h51

10 days forecast (3h) 更新: 23h40 UTC | 模式: GFS 27km GFS WAVE 50km | 水: 15°C

周五 14周六 15周日 16周一 17周二 18周三 19周四 20周五 21周六 22周日 23周一 24
19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h22h01h04h07h10h13h16h19h
风力微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风中级风强风强风强风中级风弱风微风微风弱风中级风中级风中级风强风中级风中级风中级风强风强风中级风中级风中级风中级风中级风弱风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风
方向东北方东北方北方东北方东北方东北偏东东方东北偏东东北方东北方北方东北偏北北方东北偏北东北方东北偏北东北偏北北方北方西北偏北西北方东北偏东东北方东北方东北方西方西方西北偏西西方西方西方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南方南方南方东南偏南东南偏南南方南方西南方西方西南方西南偏南南方南方南方南方西南偏南西南偏南西南偏南西南方西南偏南西南方西南方西南方西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西方西方西方西方西方西方西北偏西西北方西北方西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西方南方南方南方
平均水平 (kn)6553446534555101010976556552256566775554916191915139571315151315101016181916131310101215171515141212171210655543597
阵风 (kn)9664567755766171515151715109107732111288910117687182633333123229121721242832282925262927282623231922262726262526262216148665451111
海浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪小浪小浪中级浪中级浪中级浪小浪小浪中级浪大浪大浪大浪中级浪中级浪中级浪中级浪小浪小浪小浪小浪小浪微浪小浪中级浪小浪小浪小浪小浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪
方向南方南方南方南方南方南方南方南方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方南方南方南方西南偏南西南偏南西南偏南西南方西南方西南方西南方西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南南方南方南方南方南方南方南方西南偏南南方南方西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南南方西南偏南西南偏南南方南方南方西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南方西南方西南方西南方西南偏西西南偏西
高度 (m)0.20.20.20.20.20.20.20.20.30.40.40.40.40.50.50.60.60.60.60.50.50.40.40.30.30.30.30.30.40.40.40.50.60.60.50.50.50.71.21.62.332.82.322.43.13.53.63.43.12.92.62.32.11.91.71.51.41.32.22.421.61.41.21.110.90.90.90.90.90.80.80.70.60.50.4
周期 (s)9999999933333334444444455566655334454456789987889988888777766788888888856666666
潮汐(米)
天气
温度 (°C)181515161519191817161615151515151414141414151516161514131416181918151413141515151617161311151717161415141416181716141412121516161514121110131317151097611141312
云 (%)1001001008871851001009899959810010010010010010010010010010010010010099838747551512205610099100100100100100100934861816853311885733048192345486845547678453055271741798818389
下雨 (mm/h)0.40.30.30.90.70.90.61.62.30.40.60.61.40.42.45.10.30.40.31.30.30.30.30.50.70.3

10 days forecast (1h) 更新: 23h40 UTC | 模式: GFS 27km GFS WAVE 50km | 水: 15°C

周五 14周六 15周日 16周一 17周二 18周三 19周四 20周五 21周六 22周日 23周一 24
19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h
风力微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风中级风中级风中级风强风强风强风强风强风强风强风强风强风中级风中级风中级风中级风中级风弱风弱风微风微风微风微风微风微风弱风弱风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风强风强风强风强风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风强风强风强风强风强风强风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风弱风弱风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风
方向东北方东北方东北方东北方东北偏北东北偏北北方东北偏北东北偏北东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北偏东东北偏东东方东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东北方东北方东北方东北方东北方东北偏北东北偏北北方北方东北偏北东北偏北东北偏北北方北方北方东北偏北东北偏北东北方东北方东北方东北方东北方东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北北方北方北方北方北方北方西北偏北西北偏北西北方西北方西北偏北东北偏北东北偏东东北偏东东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方北方西北偏西西方西方西方西方西方西方西北偏西西北偏西西方西方西方西方西方西方西方西方西南偏西西南偏西西南偏西西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南方西南方西南偏南西南偏南南方南方南方南方南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方南方南方南方西南偏南西南偏南西南方西南方西南偏西西方西方西南偏西西南方西南方西南偏南西南偏南南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南方西南方西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西北偏西西北偏西西北方西北方西北方西北方西北方西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西方西南偏西西南偏南南方南方南方南方南方南方南方南方南方
平均水平 (kn)65555554333444445566554433445555554456810111110101010101098877766655556666655554322123456665555566666777776655555554445791114161719192020191816151413131210986556791113141515151515141313141515141210991012141617181818191918171615141313131312111010101011121213141516171716151514141515141413131211111214161716141211111098665555555555443334568998754
阵风 (kn)9776666544445666677777655455677776556101417181715151515151515161617171615131110999101010987777653212581112121210987889999101011111110876667887679141821242629313333333333333128252323232218139810121416171920212223242526283032323130282829292827252525262829292928272728282827262424232324232220191920222325262627272626262626262525252525262626262524222018161615141210876676665544444579111211111010
海浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪小浪小浪小浪小浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪小浪小浪小浪小浪中级浪中级浪中级浪中级浪大浪大浪大浪大浪大浪大浪大浪大浪大浪大浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪中级浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪微浪微浪微浪小浪小浪小浪小浪小浪中级浪中级浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪
方向南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方东南偏南东方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北偏北东北偏北东北方东北方南方南方西南偏南南方南方南方南方南方南方西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方南方西南偏南西南偏南南方南方南方南方南方南方西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南南方南方南方西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南南方南方南方南方南方南方南方南方西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南偏西西南偏西西南方西南偏西西方西北偏北北方北方
高度 (m)0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.30.30.30.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.50.50.50.50.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.50.50.50.50.50.50.50.40.40.40.40.40.40.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.40.40.40.40.40.40.40.40.50.50.50.50.60.60.60.60.60.50.50.50.50.50.50.50.50.50.60.70.911.21.31.41.61.822.32.62.8332.92.82.62.42.32.12.122.12.32.42.72.93.13.23.43.53.53.53.63.53.53.43.33.23.1332.92.82.72.62.52.42.32.22.12.1221.91.81.81.71.61.61.51.51.51.41.31.21.31.61.92.22.42.52.42.32.121.81.71.61.51.41.41.31.31.21.21.11.1111110.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.80.80.80.80.80.80.70.70.70.60.60.60.50.50.50.50.40.30.100.1
周期 (s)9999999999999999999999743223333333333333333344444444444444444444444555555555556666666555555433333444444555444444445556667778889999998877778888999999998888888888888877777777777776666677888888888888888888888888888765566666666666666666676421
潮汐(米)
天气
温度 (°C)18171615151515161616151515161819191919191818181717161616161616161515151515151515141415151515151514141414141414141414141414141515151515161616161616161515151514141413131414151616171718181919191918171615141414141313131414141515161615151515151616161717171716161513121111121415161717171717171616151514151515151414141414151616171718181817171616151414141414131312111112131415161616171716161515141414131312121111111010111213131313141517171615141210109987766689111213141413131212121212
云 (%)41771001001001009899100989488817471737885919710010010010099989899999998969595979899100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100999386838689877458474854554529159912141620284156738910010010099989910010010010010010010010010010010010010010010010010099938266482912204161748081787468635853474031201418386485928773553830344348423019151723314045464648566468635345434754626976808178695745352930395055503827211917137441745769810092817779838688899092
下雨 (mm/h)0.30.40.40.40.30.30.40.30.30.70.90.90.80.70.80.90.90.70.30.30.50.60.91.21.62.12.32.31.710.40.30.40.60.50.30.30.611.31.410.50.40.71.42.43.84.95.13.81.90.30.40.40.30.71.11.31.10.60.30.30.30.30.40.50.60.70.70.50.30.30.3

浪潮从Wexford 来(距37.8 Courtown公里)

冲浪点的潮汐预测不提供任何担保。请不要使用于导航或危险的活动。 更多