Kounoupeli West Greece, 希腊 Fans: 11 | 时间: 19h12 08/12 UTC+2 | Daytime: 07h36 到 17h16

10 days forecast (3h) 更新: 11h25 UTC | 模式: GFS 27km GFS WAVE 50km | 水: 21°C

周日 8周一 9周二 10周三 11周四 12周五 13周六 14周日 15周一 16周二 17周三 18
08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h11h14h17h20h23h02h05h08h
风力微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风中级风中级风中级风弱风微风微风微风微风微风弱风微风微风微风微风微风微风弱风微风微风微风微风中级风强风强风强风强风中级风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风
方向北方东北偏北西北偏北西北偏北北方东北方东南偏东东南方东南方南方西南方西南偏南东南偏南东南方东南方东南偏东东方东北偏北北方东北方东北方东北方东北偏北东方东北偏北东北方东北方东北偏北东北偏北东北偏北北方北方东北偏北北方西北偏北西北方西北方西北偏西南方南方西方西方西北方西北方西北偏西西方西南偏南西南方西方西北方西北方西北方西北偏北北方北方北方北方东北偏北西北偏北东北偏北东南方东南偏南东南方东南方东南偏东东南方西方西南方东南偏南东南方东南方东南方东南方东南方西北方西北偏西东北方东南偏东东方东方东方
平均水平 (kn)6447533453563554488976361012191615129966812943936151175716232731341911997630455542112433312222321
阵风 (kn)85896434546645555881087581114221918141110771013954119917128692431343942231411109731466653223443322333422
海浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪小浪小浪小浪小浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪
方向西南偏西西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方东南偏南东南偏南东南偏南南方南方西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南方西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西东北偏北东北偏北东北方西南方西南方西南方西南方西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西方西方西方西南方西南偏西西南偏西西方西北方西北偏西西北偏西西北偏西西方西方西方西方西方西方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南方
高度 (m)0.30.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.20.20.20.20.20.20.20.30.30.30.40.40.40.50.60.60.70.60.50.50.40.30.30.20.20.20.10.30.40.40.50.71.21.61.81.71.30.90.70.50.40.30.30.30.30.30.30.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
周期 (s)4444444333332222265555577883447766666665566667588887666666655555544444444
潮汐(米)
天气
温度 (°C)151616161614141313151616151414141415131313131212131414131212121212141514141312131315151414131414161616151513121212151615141414131316171615141414131616161514141413
云 (%)3218853515687931001001001001001008792899410010095614210099132593947236548427078883631405829132528151612127
下雨 (mm/h)0.31.70.60.70.30.60.80.30.30.30.40.420.50.8

10 days forecast (1h) 更新: 11h25 UTC | 模式: GFS 27km GFS WAVE 50km | 水: 21°C

周日 8周一 9周二 10周三 11周四 12周五 13周六 14周日 15周一 16周二 17周三 18
08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h
风力微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风中级风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风中级风强风强风强风强风强风强风强风强风强风强风强风强风强风强风中级风中级风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风
方向北方北方东北偏北东北偏北北方西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北西北偏北北方北方东北方东北方东北偏东东方东南偏东东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南偏南南方南方西南偏南西南方西南方西南方西南偏南西南偏南南方东南偏南东南偏南东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南偏东东南偏东东南偏东东方东方东北偏东东北方东北偏北北方北方北方东北偏北东北偏北东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北偏北东北偏北东北方东北偏东东方东北偏东东北方东北偏北东北偏北东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北北方北方北方北方东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北北方北方西北偏北西北偏北西北偏北西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北偏西西方西南方南方南方东南偏南南方西南偏南西南偏西西方西方西方西方西北偏西西北偏西西北方西北方西北方西北方西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西方西南偏西西南方西南偏南西南偏南西南偏南西南方西南偏西西方西方西北偏西西北偏西西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北偏北西北偏北西北偏北北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方北方东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北北方西北偏北北方北方东北偏北东北偏东东南偏东东南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南偏东东南偏东东南偏东东南方东南偏南西南方西方西南偏西西南偏西西南方西南偏南南方东南偏南东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方东南方西北偏北西北方西北方西北偏西西北偏西西北方东北偏北东北方东北偏东东方东南偏东东南偏东东方东方东方东方东方东方东方东方东方东方
平均水平 (kn)655444456766544333333445544334556654334555544444457888889998766653334679101011121518191918161515151413121110999987666667810111212119754323689853246101315151311987655567101316192123252627282931343534302419151211109999988776654321012455555555554433221111112233443333333321112222222222223332211122
阵风 (kn)8765668899876554433334455544456666554555555555545678888910101098777655568910111212141620222221191818181715141312111010109877778910121313131198654346911111098891215171715121098776679131924273031323334353739424342373023191614131111101010109988764321123456666666665544332222223334444433344333222223333333333433222222
海浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪小浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪
方向西南偏西西南偏西西南偏西西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西南方南方东南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方东南偏南东南偏南南方南方南方西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西方北方东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北东北方东北偏北西南偏西西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南方西南偏西西方西方西方西方西方西方西方西方西方西南偏西西南偏西西南方西南方西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西方西方西方西北偏西西北偏西西北方西北偏西西北偏西西北偏西西方西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西南偏西西南偏西西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南方西南方西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南方西南方西南方西方西北偏北北方
高度 (m)0.30.30.30.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.30.30.30.30.30.30.30.30.30.40.40.40.40.40.40.40.40.40.50.50.50.60.60.60.60.60.70.70.60.60.60.60.60.50.50.50.50.40.40.40.40.30.30.30.30.30.30.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.20.20.30.30.30.40.40.40.40.40.40.40.40.50.50.60.70.811.21.31.51.61.71.81.81.81.81.71.61.41.31.110.90.80.70.70.60.50.50.40.40.40.40.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.20.20.10.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10
周期 (s)44444444444444444444433333333333432112222222222222356665555555555555667787788898753334444567777666666666666666666666555555666422467666667777656788888888888777766666666666666666666555555555555555553113455444444444444444455431
潮汐(米)
天气
温度 (°C)151616161616161616161616161515141414141413131313131415151616161616161515151514141414141414141414141415151413131313131313131313131312121212121212131314141414141313131312121212121212121212121212121213141415151515141414141414131312121212131313131415151515151515141414141414131313141414141516161616161616161616151515151414131313121212121212121314151516161616151515141414141414141414131313131415161717171716161615151515141414141414141413131415161616161616161515151514141414141414141313131313
云 (%)142632322618104823405357555149515666788792939395981001001001001001001001001001001001001001001001009590878790929290899092949799100100100100100999589786138169234262831001001009971391382549749310010094888072625036207517354850454249607074757885918873533631323122101126405258585140292015131621252829282521151045121617151274591212107
下雨 (mm/h)0.30.91.51.71.510.60.50.60.70.50.30.40.50.60.70.80.80.50.30.40.40.30.30.30.40.40.30.41.11.721.610.50.40.60.80.60.3

浪潮从Patras, Gulf of Corinth 来(距37.6 Kounoupeli公里)

冲浪点的潮汐预测不提供任何担保。请不要使用于导航或危险的活动。 更多