Kounoupeli West Greece, 希腊 Fans: 11 | 时间: 01h42 22/09 UTC+3 | Daytime: 07h20 到 19h34

10 days forecast (3h) 更新: 17h25 UTC | 模式: GFS 27km GFS WAVE 50km | 水: 26°C

周六 21周日 22周一 23周二 24周三 25周四 26周五 27周六 28周日 29周一 30周二 1
15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h18h21h00h03h06h09h12h15h
风力微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风微风微风微风弱风弱风微风微风微风微风中级风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风
方向东北方东北偏东东北偏东东北偏东东北方东北方东北方东北偏北西北偏北西北偏西西北方西北方北方东北方东北偏北西北偏西西方西方西南偏西南方东南方东南偏南东南偏南南方西南方西方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北偏西西北方西北方西北方西北方北方东南偏东西南偏西西南偏西西南偏西西北偏西西北方北方北方东北偏北西北方西北偏西西北偏西西北偏西西北方西北偏北东北偏北北方西北方西方西方西北偏西西北方北方东北偏东东南偏南西南方西南方西南方南方东南偏南东南偏南南方南方西南偏西西南偏西西方西北方西北偏西西南偏西东南偏南南方西南偏南西南偏南
平均水平 (kn)101010910910761165432679357891484912119551016121085137943344487654324895310268876544589631361013
阵风 (kn)1010101111101176127754378104681114171061316141196111815121073481054555489865334810653236109107555589843471216
海浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪
方向东北偏东西北方西北方西北方东方东方东方东北偏东东北偏东西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西方西方西方西方西方南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西方西方西方西方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南方西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西北偏西西北方西北方西北方西北偏北西方西方西南偏西西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西南偏西西南偏西西方西南偏西西南偏西西南偏西西方西方西方
高度 (m)0.20.20.10.20.20.20.20.20.10.20.20.20.10.10.10.10.10.1000.20.30.40.50.50.50.50.50.50.60.50.50.50.40.30.30.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.30.30.30.20.20.10.10.10.20.20.10.10.10000.10.10.100.10.10.20.30.30.30.30.30.30.3
周期 (s)35552222222222222245355555555555555554444444423332334222222223445555554
潮汐(米)
天气
温度 (°C)252422212020212324232222212022232424232222222325252524242323232425242323222222242524232322222224252523232221222424242322222122242525232222222224252423222121212425
云 (%)6438100821161092714658285504151741374201912817
下雨 (mm/h)0.63.14.20.30.5

10 days forecast (1h) 更新: 17h25 UTC | 模式: GFS 27km GFS WAVE 50km | 水: 26°C

周六 21周日 22周一 23周二 24周三 25周四 26周五 27周六 28周日 29周一 30周二 1
15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h00h01h02h03h04h05h06h07h08h09h10h11h12h13h14h15h16h17h
风力微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风中级风中级风弱风弱风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风微风弱风弱风弱风弱风中级风
方向东北方东北方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北方东北偏北北方西北偏北西北偏北西北方西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北方西北方西北方西北方西北偏北西北偏北北方东北偏北东北偏北东北方东北方东北方东北偏北北方西北方西北偏西西北偏西西方西方西方西方西方西方西南偏西西南偏西西南方西南偏南南方东南偏南东南偏南东南方东南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方南方西南偏南西南方西南方西南偏西西方西北偏西西北偏西西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北偏西西北偏西西北偏西西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北偏北西北偏北北方东北偏北东方东南偏东东南方西南偏南西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西方西方西北偏西西北偏西西北方西北方西北偏北北方北方北方北方北方东北偏北东北偏北东北偏北北方西北偏北西北方西北方西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北方西北方西北方西北偏北西北偏北北方东北偏北东北偏北东北偏北东北偏北北方西北偏北西北方西北方西北偏西西北偏西西方西方西方西方西方西方西北偏西西北偏西西北偏西西北方西北方西北偏北北方东北偏北东北方东北偏东东方东南方东南偏南南方西南方西南方西南偏西西南偏西西南方西南方西南方西南方西南偏南西南偏南南方南方南方东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南东南偏南南方南方东南偏南东南偏南南方西南偏南西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西方西方西北偏西西北方西北方西北方西北偏西西方西方西南偏西西南方南方东南偏南东南偏南东南偏南南方南方南方西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南西南偏南
平均水平 (kn)101010101010101099101010999991099765681011107655555444332245677789985334566778889911131413118644579111112111111101098655556810131516151312111010998765321223567899864333333444444334578887766655444433222234568910986543332111011234678898888776655544444455567889987654321122345679101112131415
阵风 (kn)101010101010101010111111111110101011111097666811121197677765554333467778910109644567789101112131416171715131076681013151616161514131211109987679111416181816151312121110109875333346789101097544455555555544457899988877666554333333456891010986555443332223346791010999910987665555555555678999998754333344567911121415161718
海浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪微浪
方向东北偏东东北偏北西北偏北西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北偏北东北偏东东方东方东方东方东方东方东方东方东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东东北偏东西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西南方西南偏南南方西南偏南西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南方西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南方西南方西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北偏西西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北方西北偏北西北偏北西北方西方西方西南偏西西方西方西方西南偏西西南偏西西南偏西西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西方西方西方西方西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西南偏西西方西方西方西方西方西方西方西方西方西北偏西西北偏北北方
高度 (m)0.20.20.20.20.20.10.10.10.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1000.10.10.10.10000000.10.10.20.20.20.30.30.40.40.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.60.60.60.60.50.50.50.50.50.50.50.50.40.40.40.40.30.30.30.30.30.20.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.30.30.30.30.30.30.30.30.20.20.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10000000000.10.10.10.10.10.10.10.10.1000000.10.10.10.10.10.20.20.20.20.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.40.40.30.20.10
周期 (s)34455555554322222222222222222222222222222222322222344455433345655555555555555555555555555555555555555555555554311244444444444444444442112333333333322333333444322222222222222322122222344444455555555555555544555431
潮汐(米)
天气
温度 (°C)252525242423222221212121202020202020212122232424242424232322222222222222212120202021222223232424242424242323232222222222222222222223232324252525252525252524242424242323232323232323232324242425252524242323232323232322222222222222222324242425252525242424232323232322222222222222222324242525252525252424232323232322222222212222222323242424242424242423232322222222222121212121222323242525252525252424232323222222222222222122222324242525252525242423232222222222212121212020212223242525252525
云 (%)5665410213860831001009982583211681010101096102227231514274665758082858785756250423941485451371646775441013131174491520222119161412111086410172329
下雨 (mm/h)0.61.32.23.144.54.231.50.30.50.50.3

浪潮从Patras, Gulf of Corinth 来(距37.6 Kounoupeli公里)

冲浪点的潮汐预测不提供任何担保。请不要使用于导航或危险的活动。 更多